Luật bóng đá 11 người mới nhất (phần 2)

+Vị trí bóng và cầu thủ trong luật bóng đá

  • Bóng sẽ được đặt ngay tại điểm phạt đền
  • Cầu thủ thực hiện quả phạt đền phải được thông báo rõ
  • Các cầu thủ khác: sẽ đứng trong sân, ngoài khu phạt đền, sau điểm phạt đền và cách xa điểm đó tối thiểu 9m15